Luxury Yachts | Superyachts Yachts | Bilgin Yachts

INTERNSHIP TÜRKÇE

VIEW IN ENGLISH

BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA STAJYER KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması, BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Bilgin Yatçılık” veya “Şirket”) Şirketimizin Kurumsal anlamda önem verdiği Değerler arasındadır.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “Bilgin Yatçılık” bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni(“Metin”),Veri Sorumlusu sıfatıyla Bilgin Yatçılık Ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi (“Bilgin Yatçılık”) veya (“Şirket”) stajyerlerinin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz Stajyeri olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak;

 İlgili kişinin,

 • İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Kişi İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Puantaj Oluşturulmasında Yardımcı olmak,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

Amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kişiden ayrıca izin alınacaktır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

 

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Medeni Hali, Nüfus Bilgileri, Doğum Yeri, Sigorta Sicil No, Sürücü Belgesi Lisans Bilgileri, Anne- Baba Adı Soyadı, Kimlik Bilgileri, , Fotoğraf

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres Bilgisi, E-posta adresi

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Önceki İşyeri, Mesleki Deneyim, Referans Bilgiler

Finans

IBAN, Banka Hesap Numarası

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kaydı, Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

Hukuki İşlem

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler

İşlem Güvenliği

IP adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,  Çerez Kayıtları

Özlük

İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları, Özgeçmiş Bilgileri, İzin Bilgisi, Beden Bilgisi ve Ayakkabı Numarası, Disiplin Soruşturması, Bordro Bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. Maddede belirtilen amaçlarla İş ortaklarına, tedarikçilere, topluluk şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 ‘nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Stajyer, iş bu Aydınlatma Metni ’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Bilgin Yatçılık tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak stajyerlere bilgilendirme yapılacaktır.

Aydınlatma Metin’inin en güncel haline BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin Marmara Mahallesi, Ulusum Caddesi No: 28/1 West İstanbul Marina Beylikdüzü / İstanbul adresindeki danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, Noter Vasıtasıyla ve Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru yöntemiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

RECEIVE OUR NEWSLETTER

close