Luxury Yachts | Superyachts Yachts | Bilgin Yachts

SUPPLIER TÜRKÇE

VIEW IN ENGLISH

BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN-SATAN KİŞİ, MÜŞTERİ ÇALIŞANI, MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ

KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması, BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Bilgin Yatçılık” veya “Şirket”) Şirketimizin Kurumsal anlamda önem verdiği değerler arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “Bilgin Yatçılık” bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Metin), Veri Sorumlusu sıfatıyla Bilgin Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi (“Bilgin Yatçılık” ) veya (“Şirket”) , ürün veya hizmet alan-satan kişi, müşteri çalışanı, müşteri-tedarikçi yetkilisi (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10.maddesi uyarınca ilgili kişiyi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. AMAÇ

Şirketimiz, ürün veya hizmet alan-satan kişi, müşteri çalışanı, müşteri-tedarikçi yetkilisi olmanız nedeniyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir,  

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

Kişisel verileriniz işlenme amacına herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kişiden ayrıca izin alınacaktır.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Kişisel Verilerin İçeriği

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, TC Kimlik No

İletişim Verisi

Telefon, Adres, E-Posta, KEP,

Müşteri İşlem

Fatura Bilgileri, Çek Bilgileri

Finans

IBAN, Banka Hesap Numarası

İşlem Güvenliği

IP adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri,  Çerez Kayıtları

Hukuki İşlem

Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera Kaydı, Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. Madde de belirtilen amaçlarla İş Ortaklarına İştiraklere ve bağlı ortaklıklara, Tedarikçilere, Topluluk Şirketlerine, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

 

Aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İlgili Kişi, iş bu Aydınlatma Metin ’ine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İş bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde “Bilgin Yatçılık” tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak İlgili Kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

Aydınlatma Metin’inin en güncel haline BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin Marmara Mahallesi, Ulusum Caddesi No: 28/1 West İstanbul Marina Beylikdüzü / İstanbul adresindeki danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, Noter Vasıtasıyla ve Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru yöntemiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

RECEIVE OUR NEWSLETTER

close