Luxury Yachts | Superyachts Yachts | Bilgin Yachts

THE VISITORS TÜRKÇE

VIEW IN ENGLISH

BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması, BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Bilgin Yatçılık” veya “Şirket”) Şirketimizin Kurumsal anlamda önem verdiği Değerler arasındadır.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “Bilgin Yatçılık” bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni(“Metin”), Veri Sorumlusu sıfatıyla Bilgin Yatçılık Ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi  (“Bilgin Yatçılık”) veya  (“Şirket”) , ziyaretçi (“İlgili Kişi”) kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’n (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimizde Ziyaretçi olarak bulunmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kişisel verileriniz Kanun’da ön görülen ilkelere uygun olarak;

İlgili kişinin,

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Amacıyla işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik

Ad- Soyad

İşlem Güvenliği

Ip Adres Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri, Çerez Kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, Taşıt Bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. Madde de belirtilen amaçlarla İş Ortaklarına, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara, Tedarikçilere, Topluluk Şirketleri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 1.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, verilerinizi şirketimize sözlü veya fiziksel yollarla iletmeniz vasıtasıyla ve şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

Aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 ‘nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni ’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Bilgin Yatçılık tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan adaylarına bilgilendirme yapılacaktır.

Aydınlatma Metin’inin en güncel haline Bilgin Yatçılık Ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi Marmara Mahallesi, Ulusum Caddesi No: 28/1 West İstanbul Marina Beylikdüzü / İstanbul adresindeki danışmamızdan ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, Noter Vasıtasıyla ve Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru yöntemiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

RECEIVE OUR NEWSLETTER

close