Luxury Yachts | Superyachts Yachts | Bilgin Yachts

WIRELESS NETWORK CONNECTION SERVICE TÜRKÇE

VIEW IN ENGLISH

BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KABLOSUZ AĞ BAĞLANTI HİZMETİ KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması, BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Bilgin Yatçılık” veya “Şirket”) Şirketimizin Kurumsal anlamda önem verdiği Değerler arasındadır.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “Bilgin Yatçılık” bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

  1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Bilgin Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi (“Bilgin Yatçılık”) veya (“Şirket”) , İlgili Kişi kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)  10.maddesi uyarınca ilgili kişiyi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. AMAÇ

Şirketimiz kablosuz ağını kullanmanız ve bağlanmanız nedeniyle şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir. Verilerinizin işlenme amacı log kayıtlarını tutmaktır.

Kişisel verileriniz işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kişiden ayrıca izin alınacaktır.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

 Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Yılı

İşlem Güvenliği 

 IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Çerez Kayıtları

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla istenildiği takdirde “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına” aktarım yapılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sizin şirketimize ibraz etmiş olduğunuz verileriniz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının onayından sonra şirketimiz tarafından toplanmaktadır. 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

  • 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında açıkça öngörülmesi

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İlgili Kişi, işbu aydınlatma metinine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Şirket’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

İş bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Bilgin Yatçılık tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak İlgili Kişiye bilgilendirme yapılacaktır.

Aydınlatma Metin’inin en güncel haline BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin Marmara Mahallesi, Ulusum Caddesi No: 28/1 West İstanbul Marina Beylikdüzü / İstanbul adresindeki danışmamızdan ve bütün aydınlatma metinlerimize https://www.bilginyacht.com internet sitemizden de ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, Noter Vasıtasıyla ve Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru yöntemiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

RECEIVE OUR NEWSLETTER

close